Respect voor het privé-leven

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, geeft de klant expliciet toestemming aan Depot Design om alle persoonlijke gegevens, die over de klant werden verkregen, te registreren in een bestand en deze te verwerken.

De persoonlijke gegevens verstrekt in die omstandigheden zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, commercieel gebruik en marketing.
Ze zullen meegedeeld kunnen worden aan andere ondernemingen direct of indirect verbonden met Depot Design voor doeleinden van commerciële prospectie.

Als de klant wenst om zich hiertegen te verzetten, volstaat het om een brief te richten aan de klantendienst van Depot Design, met duidelijke vermelding van zijn naam en volledig adres. De klant kan op elk moment toegang krijgen tot het bestand dat zijn persoonlijke gegevens bevat, om er kennis van te nemen of om eventuele correcties aan te brengen.

Het volstaat om een brief te richten aan Depot Design met vermelding van zijn naam en zijn adres.