(Scroll down for the English version)

REGLEMENT INSTAGRAM/FACEBOOK WEDSTRIJD -NL

 

- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Depot Design NV, Havenlaan 86C, 1000 Brussel, en loopt van zondag 07/04/2021 tot en met zondag 14/04/2021om 23h59.

- De winnaar zal worden aangekondigd op Maandag 14/04/2021.

- Er zal 1 winnaar aangeduid worden gedurende de ganse periode van deze wedstrijd.

- Deelname is voorbehouden aan alle personen die in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn, met uitzondering van de leden van het personeel van Depot Design. De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.

- Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

- Deelname is enkel geldig via de Depot Design Instagram of de Depot Design Facebookpagina

- De regels voor deelname en de prijs voor de winnaar staan duidelijk vermeld op de Depot Design Instagram en Facebookpagina.

- Deelname aan de wedstrijd verloopt via volgende stappen.

Doe je mee via Facebook:

-     De Depot Design facebook pagina

-     De wedstrijdpost liken op de Depot Design Facebookpagina

-     Een reactie toevoegen aan de wedstrijdpost waarin 2 vrienden worden getagged.

Doe je mee via Instagram:

-     De Depot Design Instagram pagina volgen

-     De wedstrijdpost liken op de Depot Design Instagram pagina

-     Een reactie toevoegen aan de wedstrijdpost waarin 2 vrienden worden getagged.

- Depot Design kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook die voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijzen.

- pot Design behoudt zich het recht voor kandidaten te elimineren indien deze zich niet houden aan het wedstrijdreglement of de wedstrijd op oneerlijke wijze trachten te beïnvloeden.

- Depot Design behoudt zich het recht voor eenzijdig de wedstrijd te beëindigen of de voorwaarden te wijzigen. Er is in geen geval een schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers of de winnaars van de wedstrijd.

- De aangeboden prijzen kunnen in geen geval betwist worden. Ze zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen, omgewisseld of in geld worden opgevraagd. In geval van weigering van de prijs behoudt Depot Design het recht voor deze uit te reiken aan een andere winnaar.

- Er zal niet schriftelijk of telefonisch gecommuniceerd worden aangaande deze wedstrijd.

- De winnaar zal per Facebook bericht verwittigd worden en dit steeds binnen de 7 dagen na einddatum van de wedstrijd. Zijn of haar Facebook alias zal gebruikt kunnen worden voor het aankondigen van de resultaten.

- Indien de winnaar niet bereikt kan worden of indien deze zijn prijs niet opeist binnen de 14 dagen na sluiting van de wedstrijd, behoudt de organisator zich het recht voor om een nieuwe winnaar te trekken.

- Persoonlijke gegevens worden confidentieel behandeld conform de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

- De winnaar zal zijn prijs afhalen op volgend adres: Depot Design, Havenlaan 86C, 1000 Brussel. Tijdens de uitreiking van de prijs kan er een foto van de winnaar genomen worden. Ook kan zijn of haar naam gebruikt worden voor informatieve of promotionele doeleinden. Voor deze medewerking zal de winnaar geen financiële vergoeding bekomen.

- Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook/Instagram.

- Bij een geschil zullen de organisatoren van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en tevens zullen geen klachten omtrent de wedstrijd aanvaard worden.

- Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement zonder enig voorbehoud aanvaardt, evenals elke beslissing die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd zo goed als mogelijk te verzekeren.

- Het reglement van deze wedstrijd kan te allen tijde geconsulteerd worden op www.depot-design.eu

RULES INSTAGRAM/FACEBOOK CONTEST - ENG

 

- This contest is organised by Depot Design NV, Havenlaan 86C, 1000 Brussels, and runs from Sunday 07/04/2021 until Sunday 14/04/2021at 23h59.

- The winner will be announced on Monday 15th of March.

- There will be 1 winner during the whole period of this contest.

- Participation is restricted to all persons domiciled in Belgium, the Netherlands or France, with the exception of the members of the staff of Depot Design. The minimum age for participation is 18 years.

- Participation in the competition is free and without obligation to purchase.

- Participation is only valid via the Depot Design Instagram or Depot Design Facebook page.

- The rules of participation and the prize for the winner are clearly stated on the Depot Design Instagram and Facebook page.

- Participation in the contest is via the following steps.

 

If you participate via Facebook:

- The Depot Design facebook page

- Like the competition post on the Depot Design Facebook page

- Add a comment to the competition post tagging 2 friends.

 

If you participate via Instagram:

- Follow the Depot Design Instagram page

- Like the contest post on the Depot Design Instagram page

- Add a comment to the contest post tagging 2 friends.

 

- Depot Design cannot be held responsible for any incident or damage resulting from participation in the competition or the awarding of prizes.

- Depot Design reserves the right to eliminate any applicant who fails to abide by the contest rules or who attempts to unfairly influence the contest.

- Depot Design reserves the right to unilaterally terminate the contest or change the terms. No compensation is owed to the participants or the winners of the contest.

- The prices offered cannot be disputed under any circumstances. They are personal and cannot be transferred, exchanged or requested in cash. In case of refusal of the prize, Depot Design reserves the right to award it to another winner.

- There will be no written or telephone communication regarding this contest.

- The winner will be notified by an Instagram or Facebook message within 7 days after the end date of the contest. His or her Instagram/Facebook alias will be used to announce the results.

- If the winner cannot be reached or if the winner does not claim his or her prize within 14 days of the competition's closing date, the organizer reserves the right to draw a new winner.

- Personal data will be treated confidentially in accordance with the Data Protection Act.

- The winner will collect his prize at the following address: Depot Design, Havenlaan 86C, 1000 Brussels. A photograph of the winner may be taken during the prize-giving ceremony. His or her name may also be used for informative or promotional purposes. The winner will not receive any financial compensation for this cooperation.

- This promotional activity is in no way sponsored, supported or administered by Facebook nor Instagram.

- In the event of a dispute, the organisers of the competition will make an irrevocable decision. No appeal against this decision is possible, nor will any complaints about the competition be accepted.

- Participation in the competition implies the unreserved acceptance of these rules and any decision taken by the organisers to ensure the smooth running of the competition as much as possible.

- The rules of this competition may be consulted at any time on www.depot-design.eu